Search

Winkelwagen

Verhuur

Verhuur

U kunt bij Decennia Design ook items huren. De verhuurprijs is 20% van de verkoopprijs (exclusief 21% BTW) voor een periode van 2 weken.
Bij het ophalen van de artikelen dient de verkoopwaarde te worden voldaan, na de huurperiode wordt dan door ons de borg van 80% teruggestort.

Verhuur van onze fotostudio en showroom voor fotoshoots kan na overleg over datum en meer details. Prijsindicatie is € 500,- per dag, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van ons vintage assortiment.

Bel Angelique 06 – 28 20 34 72 of Manon 013 – 52 19 206 voor meer informatie.

Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen en/of aanvullingen moeten in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
Een huurder die eenmaal gecontracteerd is met toepassing van deze verhuurvoorwaarden stemt in met de toepasselijkheid van de verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen de huurder en Decennia Design.

Artikel 2: Offertes
De offertes van Decennia Design zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

Artikel 3: De overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Decennia Design een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een huurcontract met de huurder heeft afgesloten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door Decennia Design is verzonden, dan wel het huurcontract door de huurder is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
Decennia Design heeft het recht de bevestiging van een offerte zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Prijzen
Al onze prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, vervoers- of verzendkosten, en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Decennia Design is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de huurder worden doorgerekend conform de overeenkomst.

Artikel 5: Huurtermijn
De huurtermijn vangt aan op de datum zoals contractueel overeengekomen en meer specifiek:
Bij afhaling van het gehuurde goed door de huurder: op het tijdstip dat het goed wordt overhandigd aan de huurder. De huurtermijn eindigt wanneer de huurder het gehuurde goed retourneert bij Decennia Design.
Bij levering van het gehuurde goed door Decennia Design: op het tijdstip dat Decennia Design het gehuurde goed ter beschikking heeft gesteld op de overeengekomen locatie. De huurtermijn eindigt volgens de overeengekomen periode, met uitzondering wanneer Decennia Design het gehuurde goed niet kan komen ophalen door toedoen van de huurder. In dit geval wordt de extra periode tot Decennia Design het gehuurde goed terug in zijn bezit heeft in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 6: Levering/Ophaling
Levering/Ophaling door Decennia Design of derden
De levertijden/ophaaltijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet gevergd kan worden van Decennia Design, zal de levertijd/ophaaltijd verlengd worden met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van de omstandigheden. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties.
De huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag en ophaaldag aanwezig is voor de inontvangstneming en teruggave van het gehuurde goed. Indien dit niet het geval is bij de levering heeft Decennia Design het recht het gehuurde goed terug mee te nemen en de transportkosten hiervoor in rekening te brengen. Indien dit niet het geval is bij de ophaling, heeft Decennia Design het recht het gehuurde goed mee te nemen.

Algemeen Art. 6
Zowel bij ophaling/aflevering door de huurder bij Decennia Design, als bij een eventuele levering/ophaling aan het adres van de huurder, moet de huurder voldoende mankracht voorzien om het gehuurde artikel in en uit te laden. Bij ophaling/aflevering door de huurder bij Decennia Design moet de huurder voldoende beschermmateriaal voorzien voor het veilig vervoeren van het artikel.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
De gehuurde zaken blijven ten allen tijden eigendom van Decennia Design, ongeacht de duur van de overeenkomst.
De verhuurder heeft niet het recht het gehuurde goed te ontvreemden, te verpanden, te verhuren of ten behoeve van derden te bezwaren.
Het verhuren aan derden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Decennia Design.
Decennia Design is ten alle tijden bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de huurder niet tijdig betaalt en/of in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen.
De huurder zal Decennia Design onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij Decennia Design per direct hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder meedelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
Bij beslag op het gehuurde goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)-rechten van Decennia Design.
Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborg verschuldigd zijn. De waarborg wordt vastgesteld in de overeenkomst.
Indien de huurder de waarborg niet voldoet voor de aanvang van de huurtermijn, kan Decennia Design de overeenkomst eenzijdig beëindigen en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft Decennia Design het recht om door de huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De waarborgsom wordt niet cash terugbetaald aan de huurder door Decennia Design, tenzij uitdrukkelijk anders vastgesteld in de overeenkomst. De waarborgsom wordt binnen de 7 werkdagen via een bankoverschrijving teruggestort op de rekening van de huurder.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/Risico
De aansprakelijkheid en risico van het gehuurde goed gaan over naar de huurder tijdens de huurtermijn (zie art. 5) en zolang het gehuurde goed niet terug in het bezit is van Decennia Design. Tijdens deze periode is de huurder aansprakelijk voor diefstal, vermissing, of beschadiging van het gehuurde goed.
Eventuele schade aan het gehuurde goed wegens diefstal, vermissing of beschadiging zal door de huurder worden vergoed. De vervangwaarde van het gehuurde goed wordt duidelijk vermeld in de gesloten overeenkomst en dient betaald te worden door de huurder bij totaal verlies. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht hij aan de diefstal, vermissing, of beschadiging schuld heeft. De huurder dient zijn risico voor eigen rekening afdoende te verzekeren. Schade aan het gehuurde dient binnen 24 uur na de ontdekking, of het ontstaan ervan, aan Decennia Design te worden gemeld. Herstellingen aan het gehuurde goed mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van Decennia Design gebeuren door de huurder, of derden ingehuurd door de huurder. Bij diefstal/vermissing van het gehuurde is de huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Decennia Design te melden en aangifte doen bij het politiebureau. Een kopie van het proces-verbaal wordt aan Decennia Design overhandigd. Het gehuurde goed mag uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe het bij het aangaan van de overeenkomst is bestemd.

Artikel 9: Reclame
De huurder inspecteert samen met een medewerker van Decennia Design het gehuurde goed op uiterlijke waarneembare gebreken. Eventuele gebreken worden vermeld op het schadeformulier, voorzien door Decennia Design, en in 2 exemplaren door beide partijen ondertekend. Het gehuurde goed wordt geacht afgeleverd te zijn in de staat zoals vermeld op het ondertekende schadeformulier. Bij terug in bezitneming van het gehuurde goed door Decennia Design wordt het ingevulde schadeformulier samen met de huurder vergeleken met de huidige staat van het gehuurde goed. Eventuele schade is ten laste van de huurder (zie Art. 8)

Artikel 10: Annuleren
Het is mogelijk voor de verhuurder om de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren. Indien Decennia Design al kosten heeft moeten maken zullen deze in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Betaling
Decennia Design is altijd gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van de huurprijs, of een contante betaling van het ganse bedrag voor het ingaan van de huurtermijn. Het tijdstip wanneer het huurbedrag betaald moet zijn, wordt vermeld in de afgesloten overeenkomst.

Artikel 12: Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.